2

Metodik

Introduktion

Systematiska räkningar av fågelsträcket över Falsterbohalvön genomfördes första gången av Gustaf Rudebeck höstarna 1942-1944 (Rudebeck 1950). Under perioden 1949-1960 organiserade Skånes Ornitologiska Förening räkningar som huvudsakligen bedrevs från den sydvästligaste udden, Nabben (Ulfstrand m. fl. 1974). Ett stort antal olika observatörer var inblandade i räkningarna genom åren. Räkningsperioderna varierade något mellan åren, mycket beroende av tillgången på observatörer.

Standardiserade räkningar 1973-2000 (Gunnar Roos)

Hösten 1973 inleddes räkningar av sträcket över Falsterbohalvön enligt strikt standardiserade metoder. Den årliga observationsperioden sattes till 11 augusti-20 november. Räkningarna inleddes en halvtimme innan soluppgången varje dag och pågick, oberoende av väderlek, fram till 14.00 svensk normaltid. Observationerna utfördes av en ensam observatör stationerad på den sydvästligaste udden, Nabben. Han utnyttjade huvudsakligen handkikare för att upptäcka sträckande fåglar, medan tubkikaren endast användes för att artbestämma avlägsna individer/flockar. År 1978 upptogs projektet som en del i Naturvårdsverkets Miljöövervakningsarbete, där det f.ö. fortfarande ingår. Som räknare tjänstgjorde Bengt Bengtsson 1973-1974, medan Gunnar Roos (GR) skötte bevakningen 1975-2000.

I princip räknades samtliga sträckande arter med undantag av storskarv, trutar och kentsk tärna. Ett antal relativt svårbestämda eller svårseparerade artpar: stor/smålom, fisk/silvertärna, bo/bergfink samt större/mindre korsnäbb separerades dock inte närmare. Framför allt i början fördes även en förhållandevis stor andel till generella grupper som obestämd gås, vråk, labb, svala etc. Inga fåglar ålders- eller könsbestämdes. Resultaten redovisades i årliga rapporter (Roos 2001 och tidigare).

Rovfågelräkningar 1986-2000 (Nils Kjellén)

Höstarna 1986-2000 bedrevs en speciell studie av rovfågelsträcket över Falsterbohalvön av Nils Kjellén (NK). Observationsperioden var 1 augusti-20 november och den dagliga insatsen sträckte sig från gryningen och så länge som påtagligt rovfågelsträck pågick. Samtliga rovfåglar räknades och fåglarna köns- och åldersbestämdes så långt möjligt. Utöver rovfåglarna bokfördes i mån av tid ett varierande antal övriga arter. Flertalet sparsamma sträckare räknades således alltid medan arter som ejder och ringduva bokfördes mer oregelbundet och allmänna arter som bo/bergfink, svalor och ärlor normalt inte alls. Resultaten redovisades i årliga rapporter (Kjellén 2001 och tidigare) samt utgjorde en stor del i NKs doktorsavhandling (Kjellén 1999).

Standardiserade räkningar 2001--> (N. Kjellén, M. Ullman)

Hösten 2001 ändrades rutinerna i och med att Nils Kjellén (NK) tog över ansvaret. Räkningarna påbörjas sedan dess redan den 1 augusti och två observatörer är verksamma perioden 11 augusti–10 november. Säsongen avslutas som tidigare 20 november. Alla arter räknas fram till 14.00 svensk normaltid, medan rovfåglar därefter räknas så länge påtagligt sträck pågår. I undantagsfall avbryts arbetet tidigare på grund av att sträcket är obefintligt till följd av otjänlig väderlek.

Samtliga sträckande arter, med undantag av storskarv, gråtrut, havstrut och kentsk tärna, räknas.

Svårbestämda artpar som fisk/silvertärna, sillgrissla/tordmule och större/mindre korsnäbb räknas om efter bestämd procentandel (se nedan).

Ett varierande stickprov av svanar, gäss, rovfåglar, tranor och måsfåglar åldersbestäms för att erhålla ett mått på häckningsframgången under året.

En detaljerad rapport publiceras årligen (t.ex. Kjellén 2006).

Omräkningar

För att öka jämförbarheten i de standardiserade räkningarna utförda av GR resp. NK har de förstnämnda kompletterats med siffror från Falsterbo Fågelstations dagbok från dagar när den aktuella arten ej räknats av NK (1986-2000). Mängden kompletterande material varierar något mellan åren, men detta torde delvis jämnas ut av den långa serien. Medeltalet från femtonårsserien (1986-2000) från Gunnar Roos’ räkningar har sedan korrelerats med motsvarande värde från rovfågelräkningarna. I de fall en art har räknats parallellt åren 1986-2000 och serierna är signifikant korrelerade har siffrorna från räkningarna t.o.m. 2000 (GR) multiplicerats med den genomsnittliga skillnaden, förutsatt att medeltalet från rovfågelserien var högre.

Detta medförde uppräkningar på upp till tre gånger för rovfåglar och några sparsamt sträckande tättingar. Det inkluderar även kompensation för att räkningarna fr.o.m. 2001 påbörjades den 1 istället för den 11 augusti och för att räkningarna av rovfåglar fortsätter efter kl. 14.00.

Andra arter som sträcker redan under första augustidekaden, som vadare och tärnor, har räknats upp med den genomsnittliga procentandel som registrerats under de första tio augustidagarna åren 1986-2000.

Gruppen storlom/smålom i GRs räkningar har jämförts med smålom i NKs, då den senare arten dominerar klart i Falsterbo.

De till arten ej bestämda grupperna silvertärna/fisktärna, sillgrissla/tordmule samt större/mindre korsnäbb i GRs räkningar har räknats om efter en bestämd procentandel per tiodagarsperiod under perioden 1986-2000.

Detaljer för omräkningen av enskilda arter redovisas av Kjellén (2002).

Även om årssummorna som beskrivits ovan i många fall räknats om, finns förstås originalsiffrorna från räkningarna 1973-2000 kvar för framtida analyser.

På webplatsen förekommer alltså två dataset:

  • Omräknade säsongssummor - används vid visningen av långsiktiga trender.
  • Originalsummor - används i alla andra sammanhang. För de arter, som räknades parallellt 1986-2000 t.ex. rovfåglar, har de högsta summorna valts.

Referenser

Kjellén, N. 1999. Differential migration in raptors. Lund.

Kjellén, N. 2001. Rovfågelsträcket över Falsterbohalvön hösten 2000. - Fåglar i Skåne 2000: 51-69 .

Kjellén, N. 2002. Sträckfågelräkningar i Falsterbo förr och nu. - Anser 41:114-123.

Kjellén, N. 2006. Sträckfågelräkningar vid Falsterbo hösten 2005. - Fåglar i Skåne 2005:7-44.

Roos, G. 2001. Sträckfågelräkningar vid Falsterbo hösten 2000. - Fåglar i Skåne 2000: 77-90.

Rudebeck, G. 1950. Studies on Bird Migration. - Vår Fågelvärld, Suppl. 1.

Ulfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible Bird Migration at Falsterbo, Sweden. -Vår Fågelvärld, Suppl. 8.