2

Foteviken och Fredsög

Alla dessa lokaler utom Fredshög ligger runt Foteviken, en av sydvästra Skånes främsta fågellokaler, året om. På ängarna häckar främst typiska strandängsarter som gravand, strandskata, skärfläcka, tofsvipa, större strandpipare, rödbena, sånglärka och ängspiplärka. Mera ovanliga är snatterand, skedand, sydlig kärrsnäppa, silvertärna och gulärla. I de stora vassarna vid Bernstorp i söder häckar brun kärrhök, vattenrall, skäggmes och andra typiska vassarter. På Eskilstorps holmar finns kolonier av ejder och gråtrut samt Sydvästskånes enda häckande par av skräntärna. Fram till 2006 fanns även en storskarvkoloni med ca. 1 000 par.

Foteviken torde även vara en av Sveriges bästa rastlokaler för många arter gäss, änder och vadare. Gigantiska flockar med tusentals individer av grågås, bläsand, kricka, tofsvipa, ljungpipare eller kärrsnäppa är inte ovanliga på hösten. På strandängarna rastar under hösten också tättingar som lärkor, ärlor, piplärkor och fältsparvar. Många svanar, gäss och änder stannar kvar så länge vintern är mild. Exklusiva rovfågelarter som havsörn och pilgrimsfalk ses också under vintern, ibland även jaktfalk.

Fredshög kallar vi kuststräckan vid Kämpinge och Fredshög. Den består av en blandning av odlad mark, beteshagar och ett par mindre dungar. Vid Fredshög finns en liten halvö uppbyggd av sand, grus, stenar och musslor. Den innefattar två långsträckta och smala vattensamlingar omgärdade av vass. Innanför halvön finns kortbetad gräsmark. Området är väl värt ett besök under alla årstider. Under badsäsongen är det emellertid mycket folk i området och det ornitologiska utbytet blir då ganska magert.

Vägbeskrivningar

Lilla Hammars näs

Från rondellen alldeles öster om Höllviken och tar man av mot norr mot Lilla Hammar. Kör tills vägen tar slut (skylt "Här upphör allmän väg.") och parkera där. Promenera ut på Lilla Hammars näs härifrån.

Inre Foteviken

Utgå från rondellen öster om Höllviken, och fortsätt 1,9 km norrut till gården Lilla Hammar. Längs nordsidan av gården går en traktorväg ner till Foteviken, där man från "Gröna jaktstugan" har god översikt. Man får inte köra ner på traktorvägen men med gott omdöme går det att parkera längs landsvägens västsida.

Utgå från rondellen ovan och kör norrut mot Lilla Hammar. Efter 1 km går en liten väg åt höger (österut). Sväng in här och fortsätt 300 m till en 90-graderskurva åt söder (vid gården Videholm). Här kan man parkera och promenera österut på en mindre traktorväg förbi gården ner till intressanta vassområden och hagmarker.

För att komma till de östra delarna av Inre Foteviken, utgå från rondellen öster om Höllviken, kör väg 100 mot Malmö och tag av norrut mot Vellinge vid Kungstorps trafikplats. Efter ett par km passerar man en allé som leder västerut till gården Bernstorp. Denna väg får man inte köra ner på, och detsamma gäller nästa grusväg västerut. Parkera i stället längre fram på lämpligt sätt (ej på landsvägen) och gå tillbaka. Fortsätt promenaden förbi Bernstorp, ner till Foteviken.

Vellinge ängar

Från E6 mellan Malmö och Trelleborg, ta av till Vellinge och kör genom samhället ut på gamla Falsterbovägen till Vellinge Väster. Från Falsterbo på väg 100, sväng norrut mot Vellinge vid Kungs-torps trafikplats. Efter ett par km nås Vellinge Väster. Härifrån kan man köra ned till ängarna på två ställen:

I norr, vid asfalterad avfart skyltad Vellinge Väster, där man efter ett par hundra meter, i en högersväng, tar av till vänster in på en liten smal grusväg intill en gammal skola. Grusvägen leder rakt ned till ängarna och en liten P-plats vid en grind (högst 3-4 bilar).

Eskilstorps ängar

Från E6 mellan Malmö och Trelleborg, tag av vid Vellinge och sväng sedan norrut på gamla Malmövägen mot Tygelsjö. Strax utanför Vellinge, finns en väg åt väster med skylt Eskilstorps ängar. En ca. 3 km lång, rak grusväg leder ned till havet och ängarna. Vid vägens slut finns en mindre parkeringsplats (högst 5 bilar) vid den stora grinden.

Gessie ängar och Janstorp

Från E6:an söder om Malmö kan man köra av antingen vid Västra Klagstorp eller Vellinge. Från Västra Klagstorp, kör man söderut genom Tygelsjö och svänger sedan i Gessie mot väster och Gessie Villastad. Efter ca 2,5 km svänger vägen 90 grader höger mot Klagshamn. Här kan man svänga åt vänster på en liten grusväg som når ända ned till vattnet sydväst om Gessie Villastad. Parkera här och vandra längs stranden norrut eller söderut. En mindre parkeringsplats finns strax söder om Gessiebäcken, på vägen norrut mot Klagshamn, varifrån man når de stora vassarna.

Från Vellinge kör man norrut på gamla Malmövägen mot Tygelsjö och svänger västerut mot Janstorp vid Hököpinge f.d. sockerbruk. Efter ca 3,5 km nås strandängarna. Observera dock att det är trångt att vända här och inte plats till mer än ett par bilar.

Fredshög

Från E6 strax väster om Trelleborg tar man till vänster mot Skanör-Falsterbo. Man passerar Skåre och strax därefter kommer man till Fredshög. En bit längre fram når man talldungen söder om vägen.

Från Falsterbohållet tar man av i Höllviken mot Kämpinge-Trelleborg. När bebyggelsen slutar ser man talldungen. Längre fram kommer man till sjöbodarna.

Vägen utmed sydkusten är vältrafikerad, och man bör tänka på var man parkerar. Goda möjligheter finns sydost om Kämpinge där landsvägen lämnar kusten samt vid sjöbodarna sydost om Fredshög.


Karta över foteviken

Gå inte ut på ängarna under häckningstid (1 april-15 juli)!
Uppträd alltid varsamt. Var noga med att stänga grindar efter dig till hagar där det finns boskap. Ha alltid hunden i koppel.

Karta Gessie ängar och Eskilstorps ängar

Karta Fredshög