1

Filtrera data ytterligare
Märkdata

Återfyndsdata
0
max
0
max
Märkdata Återfyndsdata
Xxxx

Totalt
999 ringmärkta, av dessa är XX (x% ) återfunna (inkl lokala fynd)

Efter filtering enligt ovan
65 (x% ) återfynd.
Mest långväga fynd

Största tidsintervall

Artlistan

Listan innehåller endast de arter/raser som har givit (minst ett) återfynd av fåglar märkta vid Falsterbo.

Fåglar som ringmärkts på andra platser och kontrollerats vid Falsterbo ingår t.v. inte. Inte heller kontroller av egna märkningar.

För småfåglar är återfyndsandelen mycket låg, ofta bara någon enstaka procent. Varje urval minskar antalet fynd som visas och kan alltså till slut resultera i att inga fynd visas.

Ålder vid märktillfället

Majoriteten av småfåglarna är märkta som flygga årsungar. Vadare och större fåglar innehåller en större andel fynd av fåglar märkta som adulta. Boungemärkning i större skala har utförts på måsar, tärnor, blåmes, talgoxe och stare samt i mindre omfattning på tornfalk, kattuggla, rödstjärt och svartvit flugsnappare.

Endast de åldrar som är registrerade för vald art och de fåglar som återfunnits visas bland åldersvalen.

Kön

Könsurval visas endast då arten åtminstone i vissa dräkter/åldrar kan könsbestämmas.

Tidsperiod

Endast år och månader då vald art har fångats (och senare återfunnits) visas i tidsurvalet i sektionen märkdata. Detsamma gäller återfyndsdata, endast år och månader då en ringmärkt fågel har påträffats visas.

Det är inte ovanligt att datum för påträffande är oklart. Dessa fynd filteras inte med hjälp av tids reglaget, då vi inte vet hur lång tid som har förflutit sedan märkningen.

Avstånd

På kartorna visas alla fynd som gjorts för vald art.

Förfluten tid

Genom att begränsa tidavståndet mellan märk- och fynddatum kan man t.ex. välja ut fynd under samma säsong. Observera att förfluten tid inte alltid är samma sak som fågelns ålder.

Kartorna

Fördelningen av fynd på kartorna visar i grova drag fåglarnas flyttningsvägar, häcknings- eller övervintringsområden. Man måste dock tänka på att fördelningen i hög grad även är relaterad till mänsklig närvaro och mänskliga aktiviteter (t.ex. jakt, ringmärkning).