Fågellokaler på östra delen av Falsterbonäset:
Skanörs Ljung, Ängsnäset, Stenudden, Banvallen, Falsterbokanalen, Black

Dessa lokaler ligger på östra delen av Falsterbonäset. Skanörs ljung är en liten kvarleva av det stora, trädlösa hedlandskap som en gång sträckte sig förbi nuvarande Ljunghusen och Höllviken ända bort mot Vellinge.

Vägbeskrivning

Skanörs Ljung breder ut sig till vänster hela vägen från Ljung-husen till Skanör. Avser man att gå ut på heden rekommenderas någon av de två P-platserna norr om väg 100. Annars tar man av mot Falsterbo vid slutet av väg 100 och åker längs västra kanten av Ljungen tills man kommer till Falsterbo Camping. Parkering finns direkt till vänster. Man befinner sig då vid Ljungens sydvästhörn som är det traditionella stället att se rovfågelsträcket.

Till Stenudden kommer man genom att ta vänster vid trafikljusen i Ljunghusen och sedan köra Storvägen tills den i princip tar slut. Parkering finns vid Ljunghusens Golfklubb.

Fortsätter man över golfbanan kan man nå Ängsnäset härifrån. Bättre är det dock att parkera vid den västligaste av de två P-platserna norr om väg 100 och sedan gå längs traktor-vägen över heden. En tredje väg till Ängsnäset går från sydvästra hörnet av Ljungen över Falsterbo skjutfält eller längs bäcken i kanten av heden.

De två P-platserna norr om väg 100 är också utgångspunkter för en promenad längs Banvallen.

Skanörs Ljung.

 
Skanörs Ljung är den klassiska platsen för höstens spektakulära rovfågelsträck. Förutsättningarna för termik verkar vara speciellt goda över heden och framåt förmiddagen kretsar rovfåglarna i mäktiga skruvar i den uppåtstigande varmluften.

Sydvästhörnet av Ljungen är den klassiska observationsplatsen framför allt vid sydvästliga vindar. Vid sidvind driver rovfåglarna med vinden och då gör man naturligtvis klokt i att förflytta sig så att man hamnar under dem igen.

Andra speciella Ljungen-fåglar är exempelvis småspov och som mest har drygt 200 ex. samtidigt iakttagits i senare hälften av juli. Jorduggla har häckat sporadiskt och vintertid kan man med lite tur hitta en och annan morkulla, särskilt i skogen alldeles nordost om rondellen. Skanörs ljung har även en intressant flora.

För att undgå att heden växer igen med björk, betas den sedan måmga år tillbaka av Highland Cattle, som trots sitt namn verkar trivas utmärkt på Ljungen.

Ängsnäset och Stenudden

 
Ängsnäset är Ljungens sydligaste del och ligger mellan Falsterbo skjutfält och Ljunghusens golfbana. Området består av en stor lagun skild från havet av en lång sandrevel och omgiven av betade strandängar. Mest känt har väl Ängsnäset blivit som platsen för det sista häckande paret av svartbent strandpipare i Sverige och för det första svenska fyndet av orientvadarsvala (2001).

Annars är lokalen ännu en god rastplats för gäss, änder, vadare, måsar och tärnor. Ängsnäset är även ett alternativ till Ljungen för rovfågelsträck vid nordvästvind.

Ofta går man längs vägen norr om lagunen när man besöker Ängsnäset. Kommer man från Falsterbohållet passerar man två små bäckar. Vid den nordostligaste av dessa, kan dvärgbeckasiner rasta i oktober. På de torrare partierna inåt Ljungen ses ibland fältpiplärka på sensommaren. Vid lågvatten kan ibland merparten av Calidris-vadare, måsar och tärnor rasta på en sandrevel utanför lagunen och för att nå denna går man först ut till havsstranden.

Stenudden kan vara en lämplig obspunkt vid nord- eller nordvästvind. Rovfåglar, som drivit ut över havet längre österut, brukar kämpa sig in mot land just här. Utsträcket av småfåglar kan under samma vindförhållanden vara starkare än vid Nabben.

 

Beträdnadsförbud råder på Ängsnäset 1 april-15 juli.
Hundar skall alltid vara kopplade 1 mars-31 oktober.

Banvallen

 
Banvallen är som namnet anger den forna järnvägsbanken mellan Skanör och Ljunghusen, numera en omtyckt cykelväg. Banvallen är i huvudsak omgiven av skog, mest lövskog, på sina ställen med riklig undervegetation i vilken många småfåglar häckar. Det finns även ett par beteshagar och strandängar mot Höllviken i norr.

Fågelfaunan längs banvallen är blandad, i synnerhet under flyttningen då även en del rovfåglar söker rastplatser här. På våren har bl.a. aftonfalk, nattskärra, svarthakad buskskvätta och brandkronad kungsfågel iakttagits.

I västra delen av området ligger en skjutbana, och man bör noga se efter att inte röd flagg är hissad innan man passerar den.

Falsterbokanalen, Black

 
Falsterbokanalen, som skiljer Falsterbonäset från fastlandet, tillkom under andra världskriget för att erbjuda sjöfarten en säkrare rutt än genom det starkt minerade södra Öresund. Fortfarande trafikeras kanalen av båtar även om nedläggningshotet växer för varje år.

För fågelskådare är Falsterbokanalen ett ofta besökt vintermål. Även vid sträng kyla finns det alltid några vakar, i vilka det är gott om änder. Smådopping övervintrar regelbundet och hittas ofta intill de betongfundament, som står ute i kanalen mellan bron och den södra bassängen. Under våren passerar ejdersträck tvärs över näset längs kanalen. På hösten är lokalen ett gott alternativ till Ljungen för att se rovfågelsträck. Längs västra kanten av kanalen går en väg och det är lätt att snabbt förflytta sig i nord–sydlig riktning om sträcket förskjuts på grund av vindkantring. Vid nordvästvind ses rovfågelsträcket således bäst från kanalens sydände. Om vinden i stället kommer från sydost kan kanalens nordände vara en skaplig observationsplats.

Fördelarna med att se rovfågelsträcket vid Falsterbokanalen jämfört med Ljungen är att fåglarna ofta passerar på lägre höjd vid kanalen och är lättare att räkna. Nackdelar är att fåglarna snabbare försvinner ur blickfånget samt att man riskerar att gå miste om den storslagna åsynen av hundratals kretsande rovfåglar över Ljungen.

Alldeles väster om kanalens norra pir ligger en långsträckt sand- och stenrevel som kallas Black. Beroende på vattenstånd ses här varierande mängder rastande fåglar. Specialiteter under senhöst/vinter är skedand, som tycks dröja sig kvar just här hellre än någon annanstans och rödbenor av den isländska rasen robusta.

Senast ändrad: 2016-11-14, 20:09.Copyright © Falsterbo Fågelstation