Fågellokaler på nordvästra delen av Falsterbonäset:
Slusan, Ålasjön, Skanörs revlar, Bakdjupet, Knösen, Knävången, Storevång, Skanörs f.d. soptipp, Skanörs park

Utmarkerna kring Skanör består av betade strandängar, en del uppodlade åkrar, grunda kustvattenlaguner och sandrevlar. Därtill finns några enstaka träddungar. Både art- och individrikedomen är tidvis mycket stor, eftersom områdets olika miljöer attraherar många arter. Det är främst rastande eller häckande fåglar man finner. För sträckobservationer är Skanör ibland aktuellt vid sydostliga vindar, då rovfågelsträcket förskjuts till norra delen av Falsterbonäset på grund av vindavdrift.

Vägbeskrivning

I rondellen i slutet av väg 100 kör man rakt fram och följer Malmövägen till dess slut vid en T-korsning. Tag där åt höger och fortsätt längs Mellangatan i Skanör. Om man är på väg till Slusan, Ålasjön eller Skanörs revlar svänger man åt vänster efter ca. 500 m ut på Hamnvägen. Parkering finns dels vid hamnen och dels norr om vägen ungefär halvvägs ut.

För att komma till Knösen och Knävången fortsätter man Mellangatan rakt fram och kommer då fram till Skanörs kyrka. Man kan sedan svänga in bakom kyrkan och parkera vid slottsruinen. Det är förbjudet att köra bil ut till Knösen utan tillstånd.

Lokalerna öster om Skanör, dvs. Storevång och Skanörs gamla soptipp når man direkt genom att ta till höger i rondellen vid slutet av väg 100 och sen köra tills vägen gör en 90-graders krök åt vänster (Storevång). Åt höger leder en mindre väg till den f.d. soptippen.

Skanörs park hittar man lätt, då den gränsar i sydost till Skanörs butikscentrum.

Man kan med fördel färdas med cykel till alla lokaler kring Skanör, då avstånden ibland känns väldigt långa om man går till fots. Att cykla ut på Skanörs revlar rekommenderas dock inte. Stövlar är den lämpligaste fotbeklädnaden, särskilt under vinterhalvåret. Vattenståndet i havet kan ibland ändras mycket snabbt och vid högvatten t.o.m. skölja över ängar och sandrevlar på flera ställen, i extrema fall helt och hållet.

Slusan, Ålasjön, Landgrens holme m.fl.

 
Området karakteriseras av de beteshagar och strandängar som omger Hamnvägen. Ibland kallas hela området för Skanörs hamn eller Hamnvägen.

Dammarna norr om vägen står i kontakt med havet genom Bakdjupet (se nedan). Södra Ålasjön söder om Hamnvägen har förbindelse med havet genom Slusan.

Området är rikt på häckande vadare, bl.a. finns en koloni skärfläckor på Landgrens holme men framför allt är det en utmärkt rastlokal under såväl vår som höst för änder och vadare. Från Skanörs hamn kan man vid hård västvind med lite tur få se någon stormfågel, havssula eller lira. I dungen på Hovbacken rastar många småfåglar under flyttningstiden och markerna norr därom är en av Falsterbonäsets främsta lokaler för rastande stenskvättor, buskskvättor och törnskator.

Ett besök under vintern kan också vara givande. Finns öppet vatten är det gott om rastande änder, särskilt vigg. I havet utanför hamnen kan man hitta doppingar av olika arter och på de steniga pirarna kan man i sällsynta fall se skärsnäppa.

Skanörs revlar och Bakdjupet

 
Skanörs revlar är de låga sandrevlarna som, beroende på vattenstånd, sträcker sig kilometervis norrut från hamnen. På bilden t.h. är vattenståndet ganska högt.

Man får bege sig ända längst ut (minst 2 km vandring beroende på vattenstånd) för bästa utbyte men det kan det vara värt, särskilt under flyttningstid då stora mängder änder, vadare, måsar och tärnor rastar här.

Lokalen var tidigare ett säkert tillhåll för svartbent strandpipare men den är tyvärr försvunnen därifrån numera.

 

 

 

 

 

Bakdjupet är vattnen innanför Skanörs revlar ända ner mot Hamnvägen. Vid lågvatten blottläggs stora ytor av dyig sandbotten, vilket erbjuder utmärkta rast- och födosöksplatser för vadare. En bra observationsplats är bron mitt på Borgmästarstigen, den nordligaste stigen mellan Hovbacken och bebyggelsen i Skanör.

Beträdnadsförbud råder på Skanörs revlar 1 april-15 juli.
Hundar skall alltid vara kopplade 1 mars-31 oktober
- gäller hela Flommenreservatet.

Knösen och Knävången

 

Knösen är Falsterbonäsets nordliga spets och Knävången är området därinnanför. Det består av beteshagar, vångar, något odlat fält och ett par mindre skogsdungar. Området är relativt stort och svårt att gå över grundligt på kort tid, men man kan välja ut vissa delar att koncentrera sig på. Knösen och Knävången är mycket bra lokaler för diverse rastande fåglar och är värda ett besök vid alla tider på året.

Utanför Knösen rastar stora mängder simänder under vår- och höststräcket. I slutet av september och början av oktober kan antalet nå upp till mellan 5 000 och 10 000 fåglar.

Beroende på vattenstånd är lokalen också attraktiv för vadare. På ängarna i Knävången rastar numera tusentals gäss på senhösten, mest grågäss och vitkindade men även enstaka exemplar av andra arter. Kärrhökar, tornfalkar och vråkar jagar över markerna, mera sällsynt ses också jorduggla och pilgrimsfalk. I månadsskiftet april-maj är det den bästa lokalen på Falsterbonäset för arter som ringtrast och ortolansparv. I talldungen längst ut kan man ibland finna väl så många rastande småfåglar som vid fyren såväl vår som höst. Man kan också få uppleva ett tämligen kraftigt retursträck av småfåglar åt norr under höstdagar med nordlig vind. Ett annat adelsmärke för Knösen är den relativa ostördheten från mänskliga aktiviteter.

Man ser bra från befintliga stigar och vägar. Det finns alltså ingen anledning att trampa ut på ängarna och absolut inte under häckningstid (april–juli). Längst ute på Knösen finns en stuga med tillhörande tomt. Tomten får ej beträdas.

Storevång, Skanörs f.d. soptipp

 
Storevång är de öppna markerna öster om bebyggelsen i Skanör, tyvärr planerade för bebyggelse inom snar framtid. Sträckande rovfåglar passerar här vid sydostlig vind. Nere vid stranden av Höllviken ligger den f.d. soptippen. Under våren ses ejdersträcket ganska bra härifrån och man kan följa hur fåglarna tar höjd och sedan tvärar över land vid Falsterbokanalen.

Soptippen kan med fördel besökas även vintertid. Stora bestånd av vinterståndare lockar småfåglar som steglits, vinterhämpling och gråsiska. Även gulhämpling och snösiska har iakttagits.

I Höllviken rastar änder och svanar i stora mängder men relativt få vadare. Från soptippen kan man fortsätta till fots österut längs stranden av Höllviken. Dessa marker är relativt outforskade men bjuder på en omväxlande miljö med både öppna marker och skogsdungar.

Skanörs park

 
Skanörs park är liksom sin motsvarighet i Falsterbo en tämligen vildvuxen blandskog, som är väl värd ett besök, särskilt under våren när fågelsången är fullödig.

Senast ändrad: 2017-05-29, 16:12.Copyright © Falsterbo Fågelstation