Fågellokaler vid Foteviken och Fredshög:
Lilla Hammars näs, Inre Foteviken, Vellinge ängar, Eskilstorps ängar, Eskilstorps holmar, Gessie ängar, Fredshög

Alla dessa lokaler utom Fredshög ligger runt Foteviken, en av sydvästra Skånes främsta fågellokaler, året om.  På ängarna häckar främst typiska strandängsarter som gravand, strandskata, skärfläcka, tofsvipa, större strandpipare, rödbena, sånglärka och ängspiplärka. Mera ovanliga är snatterand, skedand, sydlig kärrsnäppa, silvertärna och gulärla. I de stora vassarna vid Bernstorp i söder häckar brun kärrhök, vattenrall, skäggmes och andra typiska vassarter. På Eskilstorps holmar finns kolonier av ejder och gråtrut samt Sydvästskånes enda häckande par av skräntärna. Fram till 2006 fanns även en storskarvkoloni med ca. 1 000 par.
Foteviken torde även vara en av Sveriges bästa rastlokaler för många arter gäss, änder och vadare. Gigantiska flockar med tusentals individer av grågås, bläsand, kricka, tofsvipa, ljungpipare eller kärrsnäppa är inte ovanliga på hösten. På strandängarna rastar under hösten också tättingar som lärkor, ärlor, piplärkor och fältsparvar. Många svanar, gäss och änder stannar kvar så länge vintern är mild. Exklusiva rovfågelarter som havsörn och pilgrimsfalk ses också under vintern, ibland även jaktfalk.

Fredshög kallar vi kuststräckan vid Kämpinge och Fredshög. Den består av en blandning av odlad mark, beteshagar och ett par mindre dungar. Vid Fredshög finns en liten halvö uppbyggd av sand, grus, stenar och musslor. Den innefattar två långsträckta och smala vattensamlingar omgärdade av vass. Innanför halvön finns kortbetad gräsmark. Området är väl värt ett besök under alla årstider. Under badsäsongen är det emellertid mycket folk i området och det ornitologiska utbytet blir då ganska magert.

Vägbeskrivning (obs. tre kartor)

Lilla Hammars näs
Från rondellen alldeles öster om Höllviken och tar man av mot norr mot Lilla Hammar. Kör tills vägen tar slut (skylt "Här upphör allmän väg.") och parkera där. Promenera ut på Lilla Hammars näs härifrån.

Inre Foteviken
Utgå från rondellen öster om Höllviken, och fortsätt 1,9 km norrut till gården Lilla Hammar. Längs nordsidan av gården går en traktorväg ner till Foteviken, där man från "Gröna jaktstugan" har god översikt. Man får inte köra ner på traktorvägen men med gott omdöme går det att parkera längs landsvägens västsida.

Utgå från rondellen ovan och kör norrut mot Lilla Hammar. Efter 1 km går en liten väg åt höger (österut). Sväng in här och fortsätt 300 m till en 90-graderskurva åt söder (vid gården Videholm). Här kan man parkera och promenera österut på en mindre traktorväg förbi gården ner till intressanta vassområden och hagmarker.

För att komma till de östra delarna av Inre Foteviken, utgå från rondellen öster om Höllviken, kör väg 100 mot Malmö och tag av norrut mot Vellinge vid Kungstorps trafikplats. Efter ett par km passerar man en allé som leder västerut till gården Bernstorp. Denna väg får man inte köra ner på, och detsamma gäller nästa grusväg västerut. Parkera i stället längre fram på lämpligt sätt (ej på landsvägen) och gå tillbaka. Fortsätt promenaden förbi Bernstorp, ner till Foteviken.

Vellinge ängar
Från E6 mellan Malmö och Trelleborg, ta av till Vellinge och kör genom samhället ut på gamla Falsterbovägen till Vellinge Väster. Från Falsterbo på väg 100, sväng norrut mot Vellinge vid Kungs-torps trafikplats. Efter ett par km nås Vellinge Väster. Härifrån kan man köra ned till ängarna på två ställen:

I söder, vid busshållplatsen strax söder om Vellingeblomman (handelsträdgård) leder en liten smal grusväg ned till stora grinden vid ängarna. Här finns en mindre parkering för högst fem bilar. Man kan också stanna ca. 300 m innan vid ett rött pumphus, där det finns mer plats.

I norr, vid asfalterad avfart skyltad Vellinge Väster, där man efter ett par hundra meter, i en högersväng, tar av till vänster in på en liten smal grusväg intill en gammal skola. Grusvägen leder rakt ned till ängarna och en liten P-plats vid en grind (högst 3-4 bilar).

Eskilstorps ängar
Från E6 mellan Malmö och Trelleborg, tag av vid Vellinge och sväng sedan norrut på gamla Malmövägen mot Tygelsjö. Strax utanför Vellinge, finns en väg åt väster med skylt Eskilstorps ängar. En ca. 3 km lång, rak grusväg leder ned till havet och ängarna. Vid vägens slut finns en mindre parkeringsplats (högst 5 bilar) vid den stora grinden.

Gessie ängar och Jamstorp
Från E6:an söder om Malmö kan man köra av antingen vid Västra Klagstorp eller Vellinge. Från Västra Klagstorp, kör man söderut genom Tygelsjö och svänger sedan i Gessie mot väster och Gessie Villastad. Efter ca 2,5 km svänger vägen 90 grader höger mot Klagshamn. Här kan man svänga åt vänster på en liten grusväg som når ända ned till vattnet sydväst om Gessie Villastad. Parkera här och vandra längs stranden norrut eller söderut. En mindre parkeringsplats finns strax söder om Gessiebäcken, på vägen norrut mot Klagshamn, varifrån man når de stora vassarna.

Från Vellinge kör man norrut på gamla Malmövägen mot Tygelsjö och svänger västerut mot Janstorp vid Hököpinge f.d. sockerbruk. Efter ca 3,5 km nås strandängarna. Observera dock att det är trångt att vända här och inte plats till mer än ett par bilar.

Fredshög
Från E6 strax väster om Trelleborg tar man till vänster mot Skanör-Falsterbo. Man passerar Skåre och strax därefter kommer man till Fredshög. En bit längre fram når man talldungen söder om vägen.
Från Falsterbohållet tar man av i Höllviken mot Kämpinge-Trelleborg. När bebyggelsen slutar ser man talldungen. Längre fram kommer man till sjöbodarna.
Vägen utmed sydkusten är vältrafikerad, och man bör tänka på var man parkerar. Goda möjligheter finns sydost om Kämpinge där landsvägen lämnar kusten samt vid sjöbodarna sydost om Fredshög.

 

 

 

Gå inte ut på ängarna under häckningstid (1 april-15 juli)!
Under övrig tid: Uppträd varsamt. Var noga med att stänga grindar
efter dig till hagar där det finns boskap. Ha alltid hunden i koppel.

 

Hela Foteviksområdet är numera föreslaget som naturreservat.

 

 

 

 

 

Lilla Hammars näs

 
Lilla Hammars näs skiljer Foteviken och Höllviken åt. Området avsattes som naturminne 1952, numera är det naturreservat och fågelskyddsområde. Det består av halvön Lilla Hammars näs och de därutanför liggande Näsholmarna med tillhörande vattenområde. Södra delen av reservatet har varit uppodlad, vilket kan ses bl.a. i form av invallningar. Idag utgörs området av flacka, betade marskartade strandängar.

Näsholmarna består av tre större och ett tiotal mindre holmar, uppbyggda kring en moränrygg. De är huvudsakligen täckta av strandängstorv, blandad med sand och tång. Holmarna är mycket flacka och översvämmas vid kraftigt högvatten. Omvänt är vattenområdet utanför holmarna mycket grunt och torrlägges vid lågvatten. Detta skapar en idealisk miljö för häckande och rastande kust- och vattenfåglar.

På Lilla Hammars näs brukar en bra höstrunda vara att gå norrut längs uddens västsida. De större piplärkor, som ibland rastar i september–oktober, uppehåller sig ofta bland grästuvorna på denna sträcka. Sedan spanar man av holmarna med omgivande vatten. Man fortsätter därefter längs ostsidan. I höjd med parkeringen sneddar man längs någon vall västerut till utgångspunkten eller fortsätter längs östra stranden mot Inre Foteviken.

Bild kommer...

 

 

Beträdnadsförbud råder på Lilla Hammars näs 1 april-15 juli.
Hundar skall alltid vara kopplade 1 mars-20 augusti.

Inre Foteviken

 
Inre Foteviken är som namnet anger området vid Fotevikens inre del. Förutom strandängar finns här också utbredda bladvassområden.

Vid den lilla gröna jaktstugan på halvöns östra sida (se kartan) har man god uppsikt över änder och en del av vadarna i inre Foteviken. Hagmarkerna och omgivande vassområden öster om Videholm (se vägbeskrivning ovan) är ett fint ställe för småfåglar med bl.a. många rastande sten- och buskskvättor i maj och september. Även blåhake har setts där flera gånger.

Vellinge ängar

 
Vellinge ängar är sannolikt Sveriges förnämsta och bäst bevarade havsstrandängar med en stor rikedom på såväl häckande strandängsfåglar som rastande och övervintrande våtmarksfåglar. Ängarna omfattar totalt ca. 180 ha välhävdad strandäng med typisk flora. En mindre träddunge finns ungefär mitt i området.

Vid den södra grinden (se Vägbeskrivning) har man bra överblick över den södra halvan av Vellinge ängar. Vill man komma närmare stranden bör man undvika att gå rakt ut på ängarna, utan istället följa buskridån/staketet söderut till de stora vassarna och sedan gå ut till stranden där.

Vid den norra grinden kan man gå ca. 200 m rakt ut till den lilla träddungen och därifrån spana ut över viken och ängarna, alternativt följa staketet norrut till en båtuppläggningsplats vid norra gränsen.

Tubkikare är nästan ett måste eftersom avstånden är rätt stora. Stövlar rekommenderas också vid vandring bland alla vattenfyllda rännor och pölar. Vattenståndet kan därtill stiga snabbt.

Eskilstorps ängar och Eskilstorps holmar

 
Eskilstorps ängar är ett naturreservat som består av ca. 50 ha mycket välhävdade strandängar, grunt kustvatten och en grupp små, låga holmar ca. 1,5 km ut från stranden. I norr och söder finns ett par mindre vassruggar.

På grund av kalkrik jordmån och rörligt grundvatten finns en särskilt rik flora på ängarna. I diken och pölar vid markvägen finns ett av landets få kvarvarande bestånd av grönfläckig padda, som man kan höra (och se) spela under varma nätter i maj–juni.

Eskilstorps holmar består av två större och tre mindre öar i yttre delen av Foteviken. Det är ett fågelskyddsområde med kolonier av bl.a. vitkindad gås (nykomling), ejder, gråtrut och tärnor. Fram till 2006 fanns en skarvkoloni med över 1 000 par men den försvann plötsligt och 2008 häckade inte ett enda skarvpar på öarna.

Beträdnadsförbud råder på Eskilstorps holmar 1 april-15 juli.
Hundar skall alltid vara kopplade 1 mars-20 augusti.

Gessie ängar och Janstorp.

 
Detta område som har samma karaktär som Vellinge ängar och Eskilstorps ängar, men är mera påverkat av mänskliga aktiviteter och delvis mindre väl hävdat, med bl.a. stora vassbälten längs stranden. Välbetade partier finns längst i söder vid Janstorp och i norr vid Gessiebäcken. Enstaka större träd finns längs diken och staket. Lokalen lockar många vadare, framför allt under vår och försommar.

Till skillnad från Vellinge och Eskilstorps ängar är Gessie ängar uppsplittrade på många olika betesfållor, och det är inte så lätt att röra sig i området. Flera diken är djupa och omöjliga att ta sig över. Precis söder om kommungränsen ligger Gessiedammen där man ofta finner rastande vadare.

Fredshög.

 
Vid Fredshög liksom på Falsterbonäset medför ett milt vinterklimat att ovanliga övervintrare ses varje år. Ogräsfält och stubbåkrar drar gärna  till sig t.ex. hämplingar och sånglärkor.

Vid nordlig vind under höststräcket går det rovfågelsträck, som annars passerar Falsterbo, ut mellan Fredshög och Kämpinge.

Talldungen söder om vägen och vassområdena kan vara rika på rastande tättingar. På senare tid har Fredshög blivit känt som en av få lokaler i Skåne där det finns kornsparv.

Hela kuststräckan är intressant och en promenad längs kusten rekommenderas för maximalt utbyte. Annars är de bästa ställena vassområdet utmed kusten mellan Fredshög och Kämpinge, den stora talldungen utmed vägen, sjöbodarna nordväst om samt skären sydost om Fredshög.

Senast ändrad: 2015-08-05, 18:13.Copyright © Falsterbo Fågelstation